1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych przez firmę FHU DARO ul. Rybnicka 112 47-400 Racibórz z Najemcą stosuje się go do wszystkich umów najmu.


2. Najemcą może być osoba, która ukończyła 21 lat, posiada ważne prawo jazdy kat. B co najmniej 2 lata lub odpowiednik tej kategorii w prawie jazdy kraju zamieszkania. Wymagany jest dodatkowy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w przypadku podmiotów gospodarczych , dokumenty rejestrowe.


3. Wynajęty samochód nie podlega podnajmowi i udostępnianiu osobom innym niż Najemcy oraz osoby upoważnione przez niego.


4. Wynajętym pojazdem w firmie FHU DARO ul. Rybnicka 112 47-400 Racibórz zabrania się holowania innych pojazdów, palenia tytoniu oraz przekraczania dopuszczalnej ładowności.


5. Bez pisemnej zgody Najemcy nie wolno przekraczać granicy RP.


6. Opłaty za wynajem pobierane są z góry. Najemca, który nie ukończył 21 roku życia lub posiada prawo jazdy krócej niż 2 lata zobowiązuję się wpłacić kaucję w kwocie 500,00 zł brutto jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów spowodowanych przez Najemcę. Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi przy zwrocie samochodu. Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji:

 • • Uszkodzenie wypożyczonego samochodu (koszty naprawy w autoryzowanym serwisie),
 • • Brakujące lub podmienione części (wycena według cen dealera wraz z kosztami robocizny),
 • • Uszkodzona tapicerka i wypalone dziury po papierosach (koszt usunięcia usterki w autoryzowanym serwisie),
 • • Wyjątkowe zabrudzenie samochodu oraz tapicerki (koszty mycia samochodu i prania tapicerki),
 • • Braku pełnego baku benzyny z zwróconym samochodzie (koszt uzupełnienia brakującego paliwa),
 • • W przypadku uszkodzenia lub straty samochodu Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego o zaistniałym fakcie,
 • • Jeżeli uszkodzenie nastąpiło w wyniku kolizji drogowej, Najemca zobowiązany jest do jak najszybszego skontaktowania się z Wynajmującym, powiadomienia Policji, uzyskania oświadczenia sprawcy, jeśli kolizja nastąpiła z winy osób trzecich oraz zabezpieczenia samochodu.

7. Przekazanie samochodu Najemcy odbywa się po dokonaniu oględzin i podpisaniu umowy. Czynność ta może towarzyszyć także procedurze zwrotu pojazdu. Przekazanie i zwrot pojazdu odbywa się w siedzibie FHU DARO ul. Rybnicka 112 47-400 Racibórz.


8. Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu z tą samą ilością paliwa, jaką otrzymał.


9. Samochód należy zwrócić w stanie czystym, w innym przypadku Najemca zobowiązany jest pokryć koszt mycia pojazdu w wysokości 50,00 zł brutto.


10. Czynsz za najem ustalany jest dobowo, opóźnienie do 1 godziny zwrotu pojazdu nie powoduje naliczania odpłatności za kolejną dobę.


11. Zamiar przedłużenia umowy winien być zgłoszony minimum 10 godzin przed upływem terminu zwrotu samochodu.


12. Przedłużenie okresu wynajmu o czas dłuższy niż 24 godziny winno być dokonane w formie pisemnej.


13. W przypadku zwłoki zwrotu pojazdu mimo braku wyraźnej zgody Wynajmującego na przedłużenie umowy, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 500,00 zł brutto za każdą dobę zwłoki.


14. Niepoinformowanie Wynajmującego o zamiarze przedłużenia okresu najmu samochodu i nie zwrócenie pojazdu w terminie 24 godzin od momentu zakończenia terminu umowy traktowane jest jako przywłaszczenie pojazdu i zostanie zgłoszone Policji.


15. W czasie eksploatacji samochodu Najemca zobowiązany jest do: Posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym. Zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchamianie alarmów oraz blokad). Wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli sprawdzanie i ewentualnie uzupełnienie płynu chłodzącego oraz oleju silnikowego. Uzupełniania płynu w spryskiwaczu. Kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek czy lamp halogenowych.


16. W przypadku kradzieży, włamania lub uszkodzenia pojazdu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego oraz najbliższą placówkę policji i uzyskać dokument (poświadczenie) o wynikłych stratach.


17. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za brak części oraz wyposażenia, dodatkowo za szkodę spowodowaną niewłaściwym użytkowaniem pojazdu. Za utratę lub uszkodzenie, wyposażenia audio- video, elementów zestawu nawigacji satelitarnej, bądź dokumentów czy kluczyków pojazdu Wynajmujący zobowiązany jest uiścić dodatkowa opłatę: 500,00 zł brutto dokumenty samochodu, klucze 600,00 zł brutto, elementy wyposażenia audio (zmieniarka, odtwarzacz, pilot, panel) 800,00 brutto zestaw GPS, inne elementy wg. kalkulacji.


18. W czasie obowiązywania umowy najmu pojazdu Najemcy zabrania się dokonywania napraw i przeróbek. O zaistniałej awarii pojazdu należy bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego.


19. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku kolizji Najemca zobowiązany jest powiadomić policje oraz Wynajmującego, jeżeli jazda pojazdem jest niemożliwa odholować pojazd na parking strzeżony lub do siedziby Wynajmującego. Zabrania się podejmowania samodzielnie decyzji w kwestii odholowania pojazdu z miejsca kolizji.


20. W poniżej wymienionych przypadkach Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałe straty: (obowiązuje wtedy wyłączenie całkowite ubezpieczyciela za szkodę).

 • • Kradzież pojazdu, w którym nie zostały uruchomione zabezpieczenia.
 • • Kradzież w wyniku, której utracone zostały dokumenty, kluczyki.
 • • Szkody powstałe w sytuacji, gdy prowadzącym pojazd była osoba niewymieniona w umowie najmu czy aneksie do umowy.
 • • W wypadku, kiedy kierowca był pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków, środków psychotropowych, prowadził pojazd bez ważnego prawa jazdy lub zbiegł z miejsca wypadku.
 • • Umyślne uszkodzenia pojazdu.
 • • Uszkodzenie pojazdu w wyniku przekroczenia prędkości, lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym.

21. Samochód ma wykupione ubezpieczenie ASSISTANCE pozwalające na holowanie uszkodzonego lub niezdolnego do dalszej podróży pojazdu na odległość 400km od siedziby firmy FHU DARO 47-400 Racibórz ul. Rybnicka 112. W chwili przekroczenia limitu 400km, koszt transportu samochodu do siedziby firmy pokrywa Najemca.


22. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania umowy (zarejestrowane np. przez fotoradar) odpowiada wyłącznie Najemca.


23. Wszelkie spory wynikłe w czasie realizacji umowy najmu będę rozstrzygane przez sąd.